پرسنل

آقای مهدی طامهری
عنوان سمت سازمانی: مدیر عامل
E_mail: Tamehri@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقای محمدرضا دهقان
عنوان سمت سازمانی: مسئول توسعه بازار
E_mail: m.dehghan@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي  هاشم پورمسجدی
عنوان سمت سازماني: مسئول امور مالی و حسابداری
E_mail: Poormasjedi@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانم پرنیا باستانی
عنوان سمت سازمانی: کارشناس مالی و حسابداری
E_mail:  bastani@Nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي  محمدرضا فرديني پور
عنوان سمت سازماني: مسئول خريد و كارپردازي و امور حقوقي
E_mail:  Fardinipour@nayebnet.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانم الهام آسایش
عنوان سمت سازماني: مسئول امور اداری و روابط عمومي
E_mail: Office@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانم نرگس شير محمدي
عنوان سمت سازماني: مدیريت فروشگاه 
E_mail: Shirmohammadi@Nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقای حامد طامهري
عنوان سمت سازماني: کارشناس فروش
E_mail: h.tamehri@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقای عباس محمدی زاده
عنوان سمت سازماني: کارشناس فروش
E_mail: a.mohammadi@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي فرشید نژادی
عنوان سمت سازمانی: مسئول شبکه های گسترده WAN
E_mail: Nezhadi@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي حامد قانعی اردکانی
عنوان سمت سازمانی: کارشناس شبکه های گسترده و تلفن های تحت شبکه
E_mail: h.ghanei@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي محمد پوردهقان فراشاه
عنوان سمت سازمانی: کارشناس شبکه های گسترده و دوربین های تحت شبکه
E_mail: pourdehghan@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقای علی توکلی
عنوان سمت سازمانی: کارشناس شبکه های گسترده، امنیت و زیرساخت شبکه
tavakoli@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانم مرضیه میرچناری
عنوان سمت سازمانی: کارشناس پشتیبانی شبکه های گسترده و امنیت
E_mail: mirchenari@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي مجتبي مسلمان
عنوان سمت سازمانی: مسئول شبکه های داخلی و دوربین های تحت شبکه
E_mail: Mosalman@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي محسن دهشيري
عنوان سمت سازمانی: مسئول شبکه های داخلی و دوربین های تحت شبکه
E_mail: Dehshiri@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي مهدی باقری
عنوان سمت سازمانی: کارشناس بسترهاي شبكه و تجهيزات جانبي
E_mail: Bagheri@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي آرش جهان میهن
عنوان سمت سازمانی: کارشناس بسترهاي شبكه و تجهيزات جانبي
E_mail: jahanmihan@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي محمد اشرف
عنوان سمت سازمانی: کارشناس بسترهاي شبكه و تجهيزات جانبي
E_mail: ashraf@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقاي مهدی یاوری
عنوان سمت سازمانی: کارشناس بسترهاي شبكه و تجهيزات جانبي
E_mail: yavari@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای محمد جواد مهجوری
عنوان سمت سازماني: کارشناس بسترهاي شبكه و تجهيزات جانبي
E_mail: Mahjouri@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانم ریحانه آقازاده
عنوان سمت سازماني: مسئول آزمایشگاه شبکه
E_mail:  Academy@nayebnet.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------